Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

ĐĂNG KÝ MÃ NHẬN DẠNG CHÌA KHÓA XE Ô TÔ – RESET CHÌA KHÓA XE Ô TÔ

DANG-KY-MA-NHAN-DANG-CHIA-KHOA-XE-O-TO

Kiểm tra rằng các điều kiện sau đây được thỏa mãn.

Chìa khoá không nằm trong ổ khoá điện.

Cắm chìa khoá vào ổ khoá điện.

Đợi trong 5 giây.

GỢI Ý: Nếu rút chìa ra khỏi ổ khoá điện hoặc khoá điện đã bật ON, thì chế độ đăng ký sẽ bị huỷ.

Bật khoá điện từ OFF đến ON 5 lần trong 10 giây để bật đèn chỉ báo an ninh.

GỢI Ý: Nếu rút chìa ra khỏi ổ khoá điện, thì chế độ đăng ký sẽ bị huỷ.

Mở và đóng cửa phía người lái một lần và tắt khoá điện từ ON sang OFF trong thời gian 30 giây.

GỢI Ý: Nếu rút chìa ra khỏi ổ khoá điện hoặc cửa của người lái được mở và đóng lại hai lần trở lên, thì chế độ đăng ký sẽ bị huỷ.

Kiểm tra phản hồi với chế độ đăng ký.
Thực hiện các thao tác sau đây (chọn chế độ) trong vòng 30 giây.

Thực hiện thao tác mở-đóng cửa người lái theo mô tả chi tiết. Sau đó tắt khoá điện từ ON sang OFF.

Số các thao tác mở-đóng của cửa người lái:

Chế độ bổ sung thêm chìa khoá
Hoạt động mở-đóng: Một lần

Chế độ ghi lại: Hoạt động mở-đóng: Hai lần

Chế độ đồng bộ hoá Hoạt động mở-đóng 3 lần

Chế độ xoá: Hoạt động mở-đóng 4 lần

GỢI Ý: Nếu thực hiện một trong các thao tác sau đây, thì chế độ đăng ký sẽ bị huỷ.

Rút chìa ra khỏi ổ khoá điện.

Cửa phía người lái được mở và đóng lại trong 5 lần trở lên.

Khoá điện được bật ON trước khi mở cửa phía người lái.

Kiểm tra phản hồi với chế độ đã lựa chọn.

GỢI Ý: Nếu chọn chế độ xoá, thì quy trình đăng ký đã được hoàn tất.

Ấn đồng thời các nút LOCK và UNLOCK trên điều khiển từ xa.

Ấn một nút (LOCK hoặc UNLOCK).

Sau khi hoàn tất bước trên, hãy kiểm tra phản hồi về việc hoàn tất đăng ký trong vòng 3 giây.

GỢI Ý:

Nếu thao tác LOCK-UNLOCK và còi an ninh xẩy ra hai lần, thì việc đăng ký mã nhận dạng đã bị hỏng. Hãy thực hiện quy trình đăng ký lại bắt đầu từ đầu.

Nếu đăng ký bộ điều khiển từ xa khác, hãy lặp lại các quy trình ngay sau việc xác nhận chế độ lựa chọn, Tất cả 4 mã nhận dạng có thể đăng ký liên tiếp nhau.

Thực hiện một trong các việc sau đây.

Mở cửa.

Cắm chìa khoá vào ổ khoá điện.

Bật khoá điện ON.

Sự đăng ký các mã nhận dạng (chế độ bổ sung và chế độ ghi đè) đã được hoàn tất.