TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

THÁO VÀ LẮP MÁY PHÁT ĐIỆN XE Ô TÔ

Tháo Ắc quy

GHI CHÚ: Các bước tháo trong quy trình này có thể chứa các chi tiết quy trình lắp.
1. Tham Khảo: Kết nối và ngắt kết nối bình ắc quy (414-01 Ắc quy, khung và dây cáp, Quy Trình Chung).
2. Momen: 12 Nm
3. Momen: 15 Nm

4. Lắp

Để lắp lại, thực hiện ngược với quy trình tháo.

Tháo và lắp khay đựng ắc quy
Dụng Cụ Chuyên Dùng (SST) / Thiết Bị Chung

418-537

Drill Bush, Powertrain Control

Module

418537
Dụng Cụ Chuyên Dùng (SST) / Thiết Bị Chung

Mũi khoan 3.5 mm

Đột trung tâm

Tháo
GHI CHÚ: Các bước tháo trong quy trình này có thể chứa các chi tiết quy trình lắp.
1. Tham Khảo: Ắc quy (414-01 Ắc quy, khung và
dây cáp, Tháo và Lắp).
2. Những xe có tấm bảo vệ PCM
3. Dụng Cụ Chuyên Dùng (SST): 418-537
Thiết Bị Chung: Đột trung tâm
Thiết Bị Chung: Mũi khoan 3.5 mm
THÁO VÀ LẮP
Tất cả các xe
4. Momen: 10 Nm
5. Momen: 12 Nm
Lắp
1. Để lắp lại, thực hiện ngược với quy trình tháo.
THÁO VÀ LẮP
Những xe có tấm bảo vệ PCM
2. Xiết chặt bu lông cho đến khi đầu bu lông bị trượt.

Tháo lắp Ắc quy
Tháo máy phát điện ô tô
1. Tham Khảo: Kết nối và ngắt kết nối bình ắc quy (414-01 Ắc quy, khung và dây cáp, Quy Trình Chung).
2. Tham Khảo: Đai dẫn động phụ trợ (303-05 Dẫn động phụ trợ – 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma), Tháo và Lắp).
Lắp máy phát điện ô tô
1. Momen: 10 Nm GHI CHÚ: Chỉ được vặn các đai ốc và bu lông bằng tay ở giai đoạn này.

2. Momen: 48 Nm
3. Momen: 15 Nm
4. Tham Khảo: Đai dẫn động phụ trợ (303-05 Dẫn động phụ trợ – 1.4L Duratec-16V (Sigma) /1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma), Tháo và Lắp).
5. Tham Khảo: Kết nối và ngắt kết nối bình ắc quy (414-01 Ắc quy, khung và dây cáp, Quy Trình Chung ).